Regulamin

Rozdział I

Definicje

Ilekroć użyte jest poniższe określenie oznacza ono:

Pkt 1. DODATKOWE ŚWIADCZENIE - Dodatkowe świadczenie do usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie .

Pkt 2. MATERIAŁY REKLAMOWE – Wszelkie materiały zawierające dane, profil, tematykę, opisy, zdjęcia i inne materiały dotyczące Dodatkowego Świadczenia.

PKT 3. SMS – Wiadomość tekstowa w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej.

Pkt 4. Wiadomość tekstowa zawierająca grafikę, wideoklip lub inne multimedia.

Pkt 5. MSISDN – Numer telefonu abonenta sieci komórkowej.

Pkt 6. WIADOMOŚCI – Wiadomość tekstowa przesyłana przez platformę teleinformatyczną.

Pkt 7. WIDEOKLIP MMS – Wideoklip multimedialny zawierający  materiały reklamowe przesyłany za pomocą MMS

Pkt 8. GRAFIKA MMS – Grafika zawierająca materiały reklamowe przesyłane za pomocą MMS

Pkt 9. OPERATOR KOMÓRKOWEY – Operator sieci telefonii komórkowej lub stacjonarnej

Pkt 10. ODBIORCA LUB UŻYTKOWNIK – Osoba fizyczna korzystająca lub rozpoczynająca korzystanie z dodatkowego świadczenia w ramach serwisu.

Pkt 11. SERWIS – Zorganizowana platforma teleinformatyczna stworzona i prowadzona przez Dostawcę pod umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy w szczególności w celu realizacji Dodatkowego Świadczenia do którego dostęp w ramach Serwisu zapewnia Dostawca.

Pkt 12. REGULAMIN – Niniejszy dokument regulujący w szczegó3lności zasady i warunki korzystania raz funkcjonowania Serwisu udziału w Grach, zasadach przyznawania nagród, prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązki Dostawcy oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.

Rozdział II

Postanowienia ogólne

Pkt 1. Regulamin określa ogólne warunki realizacji Dodatkowego Świadczenia

Pkt 2. Usługa telekomunikacyjna o podwyższonej opłacie, dostarczana jest przez właściwego dla Użytkownika operatora sieci komórkowej:

a)      Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 3. Kod pocztowy 02-676. Zarejstrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 20908. Kapitał zakładowy 2 050 000 000,00 PLN ( w pełni wpłacone), NIP 527-10-37-727, REGON: 011307968.

b)      Usługa chwilowo nie dostępna dla użytkowników Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka zo.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10a. kod pocztowy 01-230. Zarejstrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym 2 690 501 964,00PLN, NIP 527-020-6872

c)      Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. Spółka zarejstrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr, KRS 0000391193, NIP 526-10-40-567, Regon 011417295. Kapitał zakładowy 471 000 000,00PLN Kapitał wpłacany w całości.

d)     Firma ,,P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, 02-781 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217207, z kapitałem zakładowym w wysokości 46 342 000,00PLN, i numerze NIP 951-21-20-077

Pkt 3. Podmiotem realizującym Dodatkowe Świadczenie jest BLUE ICE Rafał Piątkowski ul. Sikorskiego 29/20 11-200 Bartoszyce NIP: 743-195-87-57

Pkt 4. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu

Pkt 5. Odbiorcą może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.

Pkt 6. Użytkownik do korzystania z Dodatkowego Świadczenia może używać wyłącznie numeru telefonu, którego jest jedynym właścicielem i użytkownikiem, jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że posługiwanie się cudzymi danymi osobowymi stanowi łamanie prawa.

Pkt 7. Odbiorca poprzez fakt przystąpienia do realizacji dodatkowego Świadczenia wyraża zgodę  na przetwarzanie przez Dostawcę numeru telefonu dla potrzeb prowadzenia niniejszego serwisu oraz do otrzymywania informacji dotyczących nowych akcji  uruchamianych w ramach serwisu oraz wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w postaci wiadomości SMS zachęcających do rozpoczęcia kontynuacji korzystania z Dodatkowego Świadczenia oraz reklam i innych informacji o charakterze erotycznym , ezoterycznym i ogólnym

Pkt 8. Odbiorca korzystający z realizacji Dodatkowego Świadczenia oświadcza, że nagość, erotyka, pornografia, wulgaryzm nie łamią jego zasad etycznych i moralnych oraz dopuszcza możliwość ich użycia w ramach Dodatkowego Świadczenia.

 

Rozdział III

Korzystanie

Pkt 1. Materiały Reklamowe dotyczące wskazują profil (tematykę) rozmowy. Odbiorca dokonuje wyboru profilu (tematyki) rozmowy wysyłając wiadomość SMS, zgodnie z postanowieniem niniejszego regulaminu

Pkt 2. Użytkownik który chce rozpocząć pogawędkę wysyła wiadomość SMS pod numerem określony w opublikowanych materiałach reklamowych o treści określonej w opublikowanych materiałach reklamowych dotyczących Dodatkowego Świadczenia. W przypadku wysłania wiadomości o innej treści niż w opublikowanych materiałach reklamowych. Dostawca przypisze Użytkownikowi losowo wybrany profil pogawędki.

Pkt 3. Dostawca ma prawo udostępnić Użytkownikowi wysłanie jednej wiadomości SMS o niepodwyższonej opłacie. Aby skorzystać w pierwszej wiadomości o niepodwyższonej opłacie, w celu rozpoczęcia pogawędki. Użytkownik wysyła wiadomość SMS pod numer MSISDN pod numer MSISDN podany przy opublikowanych materiałach reklamowych lub poprzez bezpłatny formularz kontaktowy znajdujący się w materiałach reklamowych opublikowanych w Internecie. Użytkownik który skorzystał z wiadomości o niepodwyższonej opłacie otrzyma wiadomość SMS z Serwisu, a kontynuacja pogawędki będzie od teraz możliwa wyłącznie za pomocą płatnych wiadomości SMS wysyłanych na jeden z numerów określonych w niniejszym regulaminie.

Pkt 4. Użytkownik może kontynuować rozmowę używając jednego z poniższych numerów przy których okres oczekiwania na wiadomość zwrotna wynosi:

   Dla numeru 76926 do 1 godziny.

      Pkt 5.  Użytkownik ma prawo skorzystać z dodatkowej opcji pogawędki, w tym celu wysyła SMS o treści podanej przesłanej do niego wiadomości reklamowej pod numer podany w wiadomości reklamowej.

Pkt 6. ( Usunięty )

Pkt 7. Użytkownik będzie otrzymywać wiadomości SMS i MMS zachęcające je do kontynuacji pogawędki w ramach Dodatkowego Świadczenia

Pkt 8. Użytkownik będzie otrzymywać wiadomości reklamowe zachęcające do korzystania z Dodatkowego Świadczenia

Pkt 9. Informacje wysłane do Odbiorcy są fikcyjne, mają charakter rozmowy i nie stanowią oferty

Pkt 10. W trakcie trwania rozmowy Odbiorca pozostaje anonimowy i nie może podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Odbiorcę umożliwiającym korzystanie z Dodatkowego Świadczenia jest numer telefonu komórkowego za pomocą którego Odbiorca korzysta z realizacji Dodatkowego Świadczenia. Dostawca nie posiada dostępu do danych osobowych Użytkowników i nie ma możliwości identyfikacji użytkownika za pośrednictwem numeru telefonu Wszelkie podane przez Użytkownika informacje i dane w ramach korzystania z realizacji Dodatkowego Świadczenia uważane są za fikcyjne

Pkt 11. Wizerunki osób i ich opisy ( charakterystyka) zamieszczone w materiałach reklamowych dotyczących Dodatkowego Świadczenia oraz informacje o nich podawane podczas realizacji Dodatkowego Świadczenia są fikcyjne nie maja swojego odpowiednika w rzeczywistości i nie stanowią ofert. Użytkownik przyjmuje do wiadomości że w realizacji Dodatkowego Świadczenia biorą udział operatorzy czatu i nie ma możliwości spotkań osobistych

Pkt 12. Odbiorca ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z realizacji Płatnej Pogawędki Sms Chat w ramach Dodatkowego Świadczenia lub rozpocząć z niej korzystanie na nowo. W celu zablokowania swojego numeru przed dalszym otrzymywaniem kolejnych wiadomości SMS od dostawcy. Odbiorca powinien wysłać wiadomość SMS o treści BLOKUJ numer 76926(koszt: 6zł netto; 7,38zł z Vat ) lub bezpłatnie – wysyłając wiadomość email na adres dodatkoweswiadczenie@fun2me.pl w której oznajmi o rezygnacji podając numer telefonu na którym realizacja Dodatkowego Świadczenia ma być zablokowana. Realizacja Dodatkowego Świadczenia zostanie zablokowana maksymalnie do 14 dni roboczych. Zablokowanie realizacji Dodatkowego Świadczenia nie jest potwierdzane wiadomością SMS ani wiadomością email. W celu uzyskania informacji o statusie zablokowania realizacji Dodatkowego Świadczenia na danym numerze należy wysłać zapytanie drogą elektroniczną na adres dodatkoweswiadczenie@fun2me.pl podając numer telefonu

Pkt 13. Dostawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania realizowania Dodatkowego Świadczenia w ramach serwisu bez podania przyczyny.

ROZDZIAŁ IV

Wyłączenie odpowiedzialności

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:

Pkt 1. Treść wiadomości SMS wysłanych przez odbiorcę w ramach korzystania z Dodatkowego Świadczenia

Pkt 2. Korzystanie ze Świadczenia przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego

Pkt 3. Zgłoszenie do realizacji Dodatkowego Świadczenia numeru telefonu przez osobę nie będącą jego właścicielem i jedynym użytkownikiem.

Pkt 4. Szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Odbiorcę Dodatkowego Świadczenia

Pkt 5. Problemy w funkcjonowaniu Dodatkowego Świadczenia jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń których Dostawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec w szczególności w przypadków problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

Pkt 6. Korzystanie z Dodatkowego Świadczenia przez odbiorcę niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez odbiorcę charakteru Dodatkowego Świadczenia

Pkt 7. Przerwy w realizacji Dodatkowego Świadczenia zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Dostawcy.

ROZDZIAŁ V

Cennik

PKT 1. Opłata za wysyłanie wiadomości SMS wynosi odpowiednio pod numer:

a.       76926 – 6zł + VAT (7,38 z VAT)

Pkt 2. Opłaty za korzystanie z realizacji dodatkowego świadczenia pobierane są przez operatorów sieci komórkowych, właściwych dla abonamenta, w drodze obciążenia rachunku telefonicznego abonenta(w przypadku telefonu na abonament) albo potrącenie opłaty z konta abonenta(w przypadku telefonu na kartę PRE-PAID)

Pkt 3. Do korzystania z dodatkowego świadczenia nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonentowe oraz usługi dodatkowe.

 

ROZDZIAŁ VI

Reklamacje

PKT 1. Reklamacje dotyczące realizacji dodatkowego świadczenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres dodatkoweswiadczenie@fun2me.pl

PKT 2. Użytkownik składając reklamacje wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji, dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(DZ.U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zamianami). Administratorem danych osobowych w takim przypadku jest dostawca.

PKT 3. Reklamacje odbiorców dotyczące świadczenia będą rozstrzygane przez dostawcę w formie pisemnej bądź elektronicznej w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

PKT 1. Dostawca dołoży wszelki starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu i realizacji dodatkowego świadczenia.

PKT 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie dostawcy oraz na bieżącej stronie internetowej.

PKT 3. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulamin w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany regulaminu wchodzą w życie dniem ich publikacji na bieżącej stronie internetowej.

PKT 4. Odbiorca wyraża zgodę, by postanowienia niniejszego regulaminu był podzielne. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie okaże się nieważne bądź niewykonalne, w całości bądź w części, postanowienie to nie będzie wpływać na pozostałe postanowienia regulaminu, a regulamin uważać się będzie za zmieniony w zakresie niezbędnym do uznania go za ważny i wykonalny w maksymalnie możliwym okresie, zgodnym z prawem i pierwotnymi intencjami serwisu. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostaną w mocy.